Loading...
 

Novajoj

Miaj spertoj ĉe NASK / My experiences at NASK

Katjo Saturday July 15, 2017

Ĉijare, mi finfine havis la eblecon iri al la Nord-Amerika Somero Kursaro (NASK) de Esperanto en Raleigh, Nord-Karolino.  Antaŭ­e, ĉiam mankis al mi aŭ­ la mono aŭ­ la tempo.  Sed finfine, mi havis ambaŭ,­ kaj ĵus revenis de la kursaro.

Mi partoprenis la mez-nivelan kurson - nia instruisto estis Sylvain LELARGE, la "plej franca franco", kiu nun loĝas en Nederlando kun sia edzino (kaj instruisto de la supera nivelo), Katalin KOVATS, kaj filo, Martin (kiu ankaŭ­ partoprenis kiel helpanto de la gepatroj).

NASK okazis tra 8 tagoj en la tre bela, historia kaj ĉarma Universitato William PEACE en Raleigh.  Ni dormis en universitata dormejo (mi loĝis kun dormĉambranano, Tiffany, kiu estas tre lerta kaj interesa Esperantisto el Kanado) kaj kutime manĝis en la universitata manĝejo.  Matene, ni faris lecionojn, kaj la posttagmezo kaj vespero plenpleniĝis per prelegoj kaj eventoj.

mpo, kaj tiu ĉi kotizo enhavis ambaŭ­ la dormĉambron kaj la manĝojn, kaj ankaŭ­ (nature) la lecionojn kaj post-lecionaj eventoj. Estis fakte tiom multe por fari ke mi often ne sufiĉe dormis!

- La lecionoj estis simple bonegaj.  Sylvain estas tre amuza kaj kapebla instruisto - mia celo partopreni ĉe NASK estis plibonigi mian Esperanton kaj mi fakte faris precize tion.  Mia vortprovizo ege kreskis kaj mi eĉ komencis pensi Esperante antaŭ­ ol la fino de la kurso. 

- Estis intersaj kaj amuzaj prelegoj: pri infanlibroj de Alex MILLER, pri lingvo de Hoss FIROOZNIA, pri Brazilio de Paulo Sergio VIANA, tuta programaro de KTF (Kino Teatro Festivalo per Alena ADLER kaj Derek ROFF, en kiu partoprenantoj faris skizojn, kantis, ludis instrumentojn, dancis, ktp) kaj multe pli.

- Gufujo - Post de la prelegoj kaj eventoj, Hans BECKLIN faris "Gufujon".  La gufo estas speco de strigo en Eŭ­ropo, nomita angle "Eagle Owl", kaj estas kutimo en Eŭ­ropaj Esperataj kunvenoj havi vespere "Gufujojn" - kunveno en mallaŭ­ta loko, en kiu estas nur teon havebla (neniuj alkaholaĵoj) kaj oni babilas, ludas ludojn, faras muzikon, kantas, ktp.  Estas loko en kiu oni povas ripoze kaj ĝentile ĝuu la Esperantan etoson.  Mi tre ĝuis la Gufujon kaj ĝi estas, laŭ­ mia opinio, la prima kialo kial mi ne sufiĉe dormis; ni babilis Esperante ĝis la meznokto!

Laŭ la orginizantoj (Liĉjo MILLER, Ellen EDDY, Brajeno HARMON, kaj Chuck MAYS), ĉi tiu NASK estis unu el la plej granda, kaj unu el la malmultaj en kiu la partoprenantoj plejmultej parolis Esperante - ne multaj personoj krokodilis.  Ĉi tiu tre feliĉigis min - mi volas iri en profundigan sperton por ke mi povis pli profunde strebi uzi Esperanton.  Kaj mi sukcesis!  Mi ege plibonigis mian vortprovizon, lernis pli pri Esperanto gramatikon kaj uzon, kaj fakte ricevis pli ol tio: mi renkontis mirindajn kaj spertajn kaj interesajn Esperantistojn, lernis pri “Ekparolu!” ĉe edukado.net kaj pri "Paralela Universo".  Mi tre, tre, tre ĝuis NASK-on, kaj se vi pripensas partopreni, mi nur konsolas: IRU!


This year, I finally had the ability to go to the North American Summer Course (NASK) in Esperanto in Raleigh, North Carolina. Before, I always either lacked the money or the time. But finally, I had both, and just returned from the course.

I participated in the intermediate-level course - our instructor was Sylvain LELARGE, the "most french frenchman", who now lives in the Netherlands with his wife (and instructor of the advnced level), Katalin KOVATS, and son, Martin (who also participated as his parents' helper).

NASK happened over 8 days in the very beautiful, historical and charming William Peace University in Raleigh. We slept in the university dormitory (I lived with a roommate, Tiffany, who is a very smart and interesting Esperantist from Canada) kaj usually ate in the university cafeteria. Mornings, we had our lessons, and the afternoon and evening was full of lectures and events.

First, I have to say that the course was VERY valuable. I paid $790 for the whole time, and this price included the room and the food, and also (of course) the lessons and post-lesson events. In fact, there was so much to do that I often didn't get enough sleep!

- The lessons were simply outstanding. Sylvain is a very funny and capable teacher - my goal in participating in NASK was to improve my Esperanto and I did exactly that. My vocabulary grew a lot and I actually began to think in Esperanto before the end of the course.

- There were interesting and fun lectures: about children's books by Alex MILLER, about language by Hoss FIROOZNIA, about Brazil by Paulo Sergio VIANA, a whole program by KTF (Film Theatre Festival via Alena ADLER and Derek ROFF, in which participants performed skits, sang, played instruments, danced, etc) and much more.

- Gufujo - After the lectures and events, Hans BECKLIN held the "Gufujo". The "gufo" is a type of owl in Europe, called (in English) the "Eagle Owl", and it's customary in European Esperanto events to have "Gufujoj" in the evenings - meetings in a quiet location, in which the only thing available is tea (no alcoholic drinks) and you can chat, play games, play music, sing, etc. It's a place where you can relax and quietly enjoy the Esperanto atmosphere. I really enjoyed the Gufujo and it was, in my opinion, the primary reason why I didn't sleep enough; we chatted (in Esperanto) until midnight!

According to the organizers (Lee MILLER, Ellen EDDY, Brian HARMON, and Chuck MAYS), this NASK was one of the biggest, and one of the few in which the participants mostly spoke in Esperanto - not very many "crocodiled" (which is an Esperanto term for when you speak your native language when you should be speaking Esperanto). This made me very happy - I wanted to go into an immersive experience so that I could more profoundly work at using Esperanto. And I succeeded! I really enlarged my vocabulary, learned more about Esperanto grammar and usage, and actually got more than that: I met wonderful and experienced and interesting Esperantists, learned about “Ekparolu!” ĉe edukado.net and about "Paralela Universo". I really, really, really enjoyed NASK and if you're thinking about participating, I can only say: GO!

Calendar

September 2020
Su Mo Tu We Th Fr Sa
30 31 01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 01 02 03